Saita statistika "Отзывы об автомобилях&quot

Saita statistika "Отзывы об автомобилях&quot[ Atskait ir uzrdti saita apmekltbas kopjie rdtji diennakts laik. Caurskatjumi: saita lapu ielu daudzums. Pardot statistiku par tekoo dienu tiek uzrdta starpba ar caurskatjumu skaitu vakardien aj pa dienas laik. Apmekltji: saita uniklo apmekltju skaits (preczk, brouzeru skaits).Identifikcija notiek ar cookies paldzbu. Pardot statistiku par tekoo dienu tiek uzrdta starpba ar apmekltju skaitu vakardien aj pa dienas laik. Sesija — serija no vairkiem caurskatjumiem no viena apmekltaja, pie tam starp blakus caurskatjumiem jpaiet ne vairk par 15 mintm. Hosti: uniklo IP-adreu skaits, no kurm tika pieprastas saita lapas.

Dai datori pie viena proksi-servera tiek uzskatti par vienu hostu. Prldes: atkrtotas vienas lapas ieldes ar vienu un to pau apmekltju 1 sekundes laik. Neskatoties uz to, ka is parametrs novietots atseviaj rind, prldes tiek iekautas „caurskatjumos”. Liels prldes skaits (vairk neka 10% no kopja carskatanu skaita) run par to, ka saita laps ir ielikti divi koda skaittju eksemplri. Caurskatjumi bez cookies: caurskatjumu skaits ar brouzeriem, kas neatbalst cookies saemanu. Tpt k prldes, caurskatjumi bez cookies tiek iekauti kopj caurskatjumu skait.

Parasti tas sastd ap 2-5% no kopja caurskatjumu daudzuma. Vidji online: diennakts videjais apmekltju skaits par 15 mintm. Vidji aktvu online: diennakts videjais apmekltju skaits par 15 mintm, kas apskatja vairak par vienu lapu sesijas laik. Vidjais ilgums: sesiju vidjais ilgums mints. Seijas ilgums: laika sprdis starp pirmo un pdjo caurskatjumu sesij. Vienas caurskatanas sesijas ilgums ir viends ar nulli.

Caurskatjumu uz apmekltaju: : caurskatjumu vidjais daudzums, kuru veic viens apmekltjs. Tiek aprints k starpba starp kopju caurskaitjumu daudzumu un caurskaitjumu bez cookies, dalt ar unikalo apmekltju skaitu. Pievram js uzmnbu tam, ka skaittjs uzskaita tikai t saita lapu apmekltbu, kuros tas ir uzstdts. Pilngki statistikai rekomendjam jums ielikt visas saita laps. Skaittjs uzskaita tikai t saita apmekltbu, kuram tas ir piereistrts. Ja jsu saitam ir papildus adreses (spogui, aliases), tos juzrd laukum "sinonmi" reistrcijas laik vai Ja js gribiet uzskaitt dau atsviku saitu sumro apmekltbu, lasiet.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *